Rachel Labdon, former translator and currently a teaching partner specialising in EAL interventions, shares how she engaged parents from Czech Roma backgrounds to transform home-school relationships.

In 2019 I was working in a Primary School in Gloucester with a high proportion of EAL children from Czech Roma families. Roma families have long experienced discrimination in the Czech Republic or in Slovakia and they often come to the UK so that their children can have a better life. My school had very little dialogue with the families. Attendance rates were poor amongst this group of children impacting on academic achievement and children often came to school in incorrect uniform or lacking the correct P.E kit.

I have a degree in Modern Foreign Languages and one of those languages is Czech. During my time in the school, I worked with the EAL lead and we used several strategies that helped to increase parental engagement to the benefit of the children:

  1. Arrange a coffee morning

I wrote a letter to our Czech parents to invite them into school. Google Translate does a decent enough job for such purposes. Funding was used to buy bilingual Czech-English story books for the school library. I also practised a Czech children’s song with the children. We were pleasantly surprised that 9 out of our 14 Czech Roma families attended this event. The parents became acquainted, joyfully watched their children singing a Czech song and looked at the books with their children.

2. Encourage parents to attend parents’ evenings or observe in class

I targeted a couple of Czech Roma mothers who historically never attended parents’ evenings due to a fear that they could not speak or understand English well enough to communicate with the teachers. I interpreted for the teacher, and we showed workbooks, discussed the topics that were being taught and talked about the children’s progress. These were joyful, rewarding and positive exchanges.

3. Signpost parents to services

I encouraged a mother to start ESOL Adult Education classes which were free. I saw her visibly grow in stature and confidence. She had frequently attended school drop offs wearing a hoody and looking a bit surly. She changed into a friendly, approachable young mum willing to chat to teacher or teaching partners about her children’s progress and even started coming to the school office on her own to ask various questions. I also helped this young mum write her CV in English. There is a limit to the time that staff can offer, but I was making progress with this young mum and her children so I couldn’t help myself! I often found that young mums were very confused about the Early Years’ funding, Free School Meals and immunisations. I therefore attempted to explain these systems using Google Translate to translate leaflets or you will find that some county councils have these leaflets readily translated into several languages.

4. Look for ways to engage the community with the school

I tried to be on hand in the classroom or playground at school drop off and pick up to facilitate communication between school and families. As the dialogue increased with the Czech Roma families, we looked at ways of trying to encourage a Czech Roma parent to work more closely with the school. We looked at employing a father as a Midday Supervisor and one mother agreed to run a book stall at the school fair.

The ‘So What’ factor

The ‘So what’ in all of this was:

  • Parental distrust of the school and people in authority lessened;
  • Increased dialogue between parents and the school;
  • Increased attendance and parental input into their child’s education.

Leaning forward towards the families by making even a token effort in their home language will take some effort. This may be achieved by making use of bilingual staff, getting a bilingual parent on board or learning a few foreign language phrases yourself, but it can be hugely beneficial for the children and rewarding for staff and parents.

Rachel Labdon, former translator and currently a teaching partner specialising in EAL interventions


Výhody zapojení rodičů do podpory dětí, kteří se učí angličtinu jako další jazyk

[Často se používá zkratka „EAL“. Znamená angličtina jako další jazyk]

V roce 2019 jsem pracovala na Základní škole v Gloucesteru s vysokým podílem EAL dětí z českých romských rodin. Romské rodiny dlouhodobě zažívají diskriminaci v České republice nebo na Slovensku a často přijíždějí do Velké Británie, aby jejich děti měly lepší život. Moje škola vedla velmi málo dialogu s rodinami. Míra docházky byla u této skupiny dětí nízká, což mělo dopad na studijní výsledky, a děti často přicházely do školy v nesprávné uniformě nebo neměli správné sportovní oblečení.

Vystudovala jsem moderní cizí jazyky a jedním z těch jazyků je čeština. Během svého působení ve škole jsem pracovala s vedoucím EAL a použily jsme několik strategií, které pomohly zvýšit zapojení rodičů ve prospěch dětí:

  1. Uspořádejte ranní kávu

Napsala jsem dopis našim českým rodičům, aby je pozvaly do školy. Google Translate odvádí pro tyto účely slušnou práci. Finanční prostředky byly použity na zakoupení dvojjazyčných česko-anglických povídkových knih do školní knihovny. S dětmi jsem nacvičila i českou dětskou písničku. Mile nás překvapilo, že se této akce zúčastnilo 9 z našich 14 českých romských rodin. Rodiče se seznamovali, radostně sledovali, jak jejich děti zpívají českou písničku, a prohlíželi si s dětmi knížky.

2. Povzbuďte rodiče, aby navštěvovali rodičovské večery nebo pozorovali ve třídě

Zaměřila jsem se na pár českých romských matek, které historicky nikdy nenavštěvovaly rodičovské večery kvůli obavě, že neumějí mluvit nebo rozumět anglicky natolik, aby se domluvily s učiteli. Tlumočila jsem učiteli a ukazovali jsme si pracovní sešity, diskutovali o tématech, která se učili, a mluvili o pokroku dětí. Byly to radostné, obohacující a pozitivní výměny názorů.

3. Nasměrujte rodiče na služby

Povzbuzovala jsem jednu matku, aby zahájila kurz angličtiny, která byla zdarma. Viděla jsem, jak se její sebevědomí zvyšuje. Často navštěvovala školní vycházky v mikině s kapucí a vypadala trochu nevrle. Změnila se v přátelskou, přístupnou mladou maminku, která si ochotně popovídala s učiteli nebo partnery ve výuce o pokroku svých dětí, a dokonce začala sama chodit do školní kanceláře a ptát se na různé otázky. Této mladé mamince jsem také pomohla napsat životopis v angličtině. Čas, který může personál nabídnout, je omezený, ale s touto mladou maminkou a jejími dětmi jsem dělala pokroky, takže jsem si nemohla pomoci! Často jsem zjišťovala, že mladé maminky byly velmi zmatené ohledně financování předškolního věku, bezplatného školního stravování a očkování. Pokusila jsem se proto vysvětlit tyto systémy pomocí Google Translate k překladu letáků. To také zjistíte, že některé krajské úřady mají tyto letáky snadno přeložené do několika jazyků

4. Hledejte způsoby, jak zapojit komunitu do školy

Snažila jsem se být po ruce ve třídě nebo na hřišti ve škole na začátku nebo na konci školního dne, abych usnadnila komunikaci mezi školou a rodinami. Jak se dialog s českými romskými rodinami rozšiřoval, hledali jsme způsoby, jak povzbudit českého romského rodiče k užší spolupráci se školou. Zvažovali jsme zaměstnat otce jako poledního dozorce.  Navíc k tomu, jedna matka souhlasila s provozováním stánku s knihami na školním veletrhu.

Faktor „No a co“

“Takže co” v tom všem bylo:

– Snížila se nedůvěra rodičů ke škole a lidem v autoritu;

– Posílení dialogu mezi rodiči a školou;

– Zvýšená docházka a zapojení rodičů do vzdělávání jejich dítěte.

Naklonit se k rodinám tím, že vynaložíte byť jen symbolické úsilí v jejich rodném jazyce, bude vyžadovat určité úsilí. Toho lze dosáhnout využitím bilingvního personálu, zapojením bilingvního rodiče nebo se sami naučíte pár cizojazyčných frází. To může být pro děti velmi přínosné a pro zaměstnance i rodiče to může být odměnou.

Rachel Labdon, bývalá překladatelka a v současnosti partnerka ve výuce specializující se na intervence EAL


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder